وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار آشنایی با  سخت افزار کامپیوتر و موبایل
موضوع: فناوری اطلاعات, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/13

گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید: