وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار بررسی خطوط پرسرعت ریلی
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/10/01

سمینار بررسی خطوط پرسرعت ریلی - خانم مهندس توفیقی - گروه عمران موسسه آموزش عالی توس - چهارشنبه 97/9/29