وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار معرفی نرم افزارهای معماری جهان
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/28

سمینار معرفی نرم افزارهای معماری جهان - دکتر رامتین چرغنده - گروه معماری موسسه اموزش عالی توس - سه شنبه 97/9/27