وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار مهارت های کلیدی موفقیت در بازار کار
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/26

سمینار مهارت های کلیدی موفقیت در بازار کار،  جناب مهندس کمالی،  گروه صنایع موسسه آموزش عالی توس.  شنبه 97/9/24