وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سومین روز ثبت نام کارشناسی ارشد و استقبال ورودیهای 95
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/06/16

سومین روز ثبت نام کارشناسی ارشد و استقبال ورودیهای 95

سومین روز ثبت نام کارشناسی ارشد عمران با گرایش های زلزله و ژئوتکنیک با استقبال خوب ورودیهای 95 انجام گردید.