وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شرايط پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد
موضوع: آموزش, تحصیلات تکمیلی
تاریخ : 97/03/30

شرايط پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد در موسسه آموزش عالی توس

طبق آئين نامه شماره 9186/س مورخ 97/02/25 شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد بصورت ذيل مي باشد:

فقط دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته

1-پس از گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي تا پايان نيمسال ششم به لحاظ ميانگين كل، جزو پانزده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد.( دانشجوياني كه هنوز فارغ التحصيل نشده اند)

2- حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود.( دانشجويان فارغ التحصيل)

3- دانشجويان مي بايست تا تاريخ 97/6/31 فارغ التحصيل شوند در غير اينصورت پذيرش آنان لغو خواهد شد.

4- هر دانشجو صرفاً مي تواند نسبت به اخذ پذيرش نهايي از يك دانشگاه اقدام نمايد.

5- دانشجويان متقاضي نامه معرفي از دانشگاه يا موسسه اي كه در آن در دوره كارشناسي مشغول به تحصيل يا فارغ التحصيل مي باشند را از تاريخ 97/4/10 لغايت 97/05/25 به اداره آموزش تحويل نمايند