وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شهادت امام محمد باقر (ع) بر مسلمین جهان تسلیت باد
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/06/20

ماییم و عنایت امام باقر
الطاف و کرامت امام باقر
یا رب! چه شود گناه ما را بخشی
در شام شهادت امام باقر

شهادت بنیان گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی امام محمد باقر(ع) تسلیت باد.