وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تسلیت
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/06/20

جناب حاج آقای افتخاری

( مدیریت محترم اداری، مالی و برنامه ریزی)

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتانرا تسلیت عرض می­نماییم.

( سرپرستی  و همکاران جنابعالی در مؤسسه آموزش عالی توس  )