وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان اردوی جهادی جهت کمک به هموطنان سیل زده
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/15

فراخوان اردوی جهادی جهت کمک به هموطنان سیل زده - جهت ثبت نام مشخصات خود را به آیدی تلگرام فرهنگی به آدرس :  @farhangi_toosinstitute  ارسال فرمائید. ( معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)