وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان جشن دانش آموختگی 1398
موضوع: آموزش, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/05/20

فراخوان جشن دانش‌آموختگی
 

ثبت نام تا آخر مردادماه تمدید گردید

زمان پیشنهادی برگزاری جشن:
(طبق چهار زمان پیشنهاد شده در تصویر اطلاعیه) براساس نظر حداکثری ثبت نام کنندگان می باشد.

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام به صورت حضوری به خانم مروی مراجعه فرمایند و یا به صورت مجازی و دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مشخصات خود را ارسال فرمایند.
@farhangi_toosinstitute
جهت پرداخت هزینه علی الحساب جشن مبلغ اعلام شده را به شماره حساب موسسه آموزش عالی توس(بانک تجارت) پرداخت کرده و فیش واریزی به آدرس تلگرام فرهنگی ارسال فرمایید.
شماره حساب
۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۲۹۹-۹۴۶۰
(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)