وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/03/07

فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی                                                

ویژه  اعضای هیأت علمی، محققان، کارشناسان و دانشجویان