وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/08/25

قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد

  تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد توجه داشته باشند بازه زماني سه ماهه از تصويب پيشنهاده تا دفاع از پايان نامه از تاريخ تصويب پيشنهاده در شوراي پژوهشي موسسه محاسبه مي شود؛ بنابراين در صورت دفاع و تأييد پيشنهاده در گروه آموزشي بايد هر چه سريعتر پيشنهاده خود را جهت تصويب در شوراي پژوهشي موسسه به گروه آموزشي مربوطه تحويل و سپس نسبت به ثبت آن در سامانه ملي ثبت پايان نامه، رساله  و پيشنهاده به آدرس www. Sabt.irandoc.ac.ir اقدام نمايند. در غير اينصورت عواقب آن متوجه خود دانشجو مي باشد.