وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته  مهندسی صنایع
موضوع: گروه های خبری, امور پژوهشی
تاریخ : 94/07/07

در روز شنبه 94/7/11 ساعت12 سمینار تخصصی رشته صنایع برای معرفی این رشته به دانشجویان ورودی جدید با حضور آقای دکتر رنجبر در کلاس 301 برگزار می گردد.

حضور دانشجویان ورودی جدید در این سمینار الزامی است.