وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه درخواست دهندگان وام شهریه دانشجویی
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 97/09/14

فوری 
دانشجویانی که  جهت دریافت وام شهریه به امور دانشجویی مراجعه و درخواست خود را اعلام کرده بودند حداکثر تا تاریخ 19 آذر ماه همراه با مدارک خواسته شده در آیین نامه به یکی از شعبات بانک مهر ایران مراجعه و تشکیل پرونده دهند ،سپس نام و کد شعبه افتتاح حساب را به امور دانشجویی سرکار خانم مهندس آفرنده اعلام نمایند.