وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کليه دانشجويان محترم که جهت بازديد از سد طرق ثبت نام نموده اند.
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, انجمنهای علمی
تاریخ : 98/02/19

قابل توجه کليه دانشجويان محترم که جهت بازديد از سد طرق ثبت نام نموده اند
خواهمشند است شنبه 1398/02/21 راس ساعت 7 صبح در محل موسسه حضور بهم رسانند.