وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه کلیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 98/02/25

قابل توجه کلیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در موسسه آموزش عالی توس با مراجعه به واحد امور دانشجویی و ارائه مدارک موردنیاز می توانید از مزایای پوشش بیمه خدمات درمانی تا پایان دوره تحصیلی استفاده نمائید.
( امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس )