وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرش آزمون کارداني فني و حرفه اي و کاردانش
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/09/29
  1. اصل و کپي مدرک يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد
  2. اصل و کپي کارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه
  3. فتوكپي از تمام صفحات واصل شناسنامه و کارت ملي (2 نسخه)
  4. عكس 4×3 تعداد6  قطعه
  5. تكميل و ارسال فرم درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم با مراجعه به دفترپیشخوان دولت
  6. مدرک وضعيت نظام وظيفه ( برادران)
  7. فرم شماره 2 يا 4 معافيت تحصيلي از مقطع دیپلم ( برادران)
تاریخ ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 94/9/30 لغایت روز پنج شنبه 94/10/3 می باشد.