وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مدارك لازم جهت ثبت نام پذیرش آزمون کاردانی به کارشناسی پذیرش بهمن ماه 94
موضوع: آموزش
تاریخ : 94/09/29
  1. اصل و کپي گواهي موقت دوره کاردانی
  2. اصل و کپي ريزنمرات دوره کاردانی
  3. اصل فرم لغو معافیت تحصیلی مقطع کاردانی(برادران)
  4. کپي کارت پايان خدمت يا معافيت نظام وظيفه (برادران)
  5. فتوكپي از تمام صفحات واصل شناسنامه و کارت ملي (2 نسخه)
  6. عكس 4×3 تعداد6  قطعه
تاریخ ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 94/9/30 لغایت روز پنج شنبه 94/10/3 می باشد.