وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تشییع مرحوم مغفور دکتر حامدرضا طارقیان
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 96/10/22