وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تودیع و معارفه مدیریت جدید امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/07/08

مراسم تودیع و معارفه مدیریت جدید امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس


در حاشیه مراسم تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ثبت نام دانشجویی سال 1397 ( شورای اداری کارکنان )  از زحمات جناب آقای شجاع ، مدیریت اسبق امور فرهنگی و اجتماعی موسسه تقدیر و تشکر به عمل آمد و ایشان در سمت جدید ( مشاور عالی در روابط سازمانی و منابع انسانی ) منصوب گردیدند.
همچنین ابلاغ جناب آقای صفرزاده به سمت مدیر امور فرهنگی و اجتماعی موسسه به همراه معرفی جناب حجة الاسلام حاج آقای رمضانی ( مدیرگروه معارف اسلامی ) با عنوان قائم مقام ایشان در امور فرهنگی و اجتماعی نیز ابلاغ گردید.