وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تودیع و معارفه مدیر گروههای صنایع و عمران
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/02/06

مراسم تودیع و معارفه مدیر گروه صنایع ( جناب آقای دکتر رنجبر و سرکار خانم مهندس فرقانی ) و همچنین تودیع و معارفه مدیر گروه عمران (جناب آقای مهندس مومنی پور و سرکار خانم دکتر ناصریان ) در روز شنبه 97/02/01 در اتاق جلسات حوزه ریاست برگزار گردید.