وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم هفتم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر طارقیان
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 96/10/28