وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقات قرآن
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

به مناسبت هفته گرامیداشت قرآن و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی میان دانشجویان و انس بیشتر با کلام الهی، اولین دوره مسابقات قرآنی در روز دوشنبه 95/09/22 سطح موسسه آموزش عالی توس برگزار گردید.

برگزیدگان مسابقات قرآنی : خانم فاطمه شادی آفرین، خانم عطیه علی چی، خانم عطیه محمودی، خانم فاطمه عبدی، آقای علیرضا نقی پور