وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مسابقه فجر انقلاب
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 94/11/17

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر، امور فرهنگی مسابقه فجر انقلاب را برگزار می نماید.