وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
موضوع: معاون آموزشی و پژوهشی
تاریخ : 96/09/11

جناب آقای دکتر سیدمجتبی هژبرالساداتی