وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله آقای مهندس امید رمضانی ازغندی
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

نقش طراحی در کاهش هزینه ها به کمک مبدل حرارتی صفحه ای

امید رمضانی ازغندی

موسسه آموزش عالی توس، گروه مهندسی معماری و عمران، مشهد، ایران

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی آقای رمضانی.pdf 324.2 کیلوبایت دانلود