وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله آقای مهندس عطایی فرد-خانم مهندس فرقانی
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

مطالعه موردی: پیاده‌سازی برخی از تکنیک‌های ارزیابی کار و زمان در یک واحد صنعتی

جمشید عطایی‌فر

آصفه فرقانی

عضو هیات علمی ، موسسه آموزش عالی توس

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی عطایی فرد-فرقانی.pd... 247.9 کیلوبایت دانلود