وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله خانم مهندس فرقانی-خانم مهندس رستگار مقدم
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

مطالعه موردی از پیاده‌سازی کایزن در شعبه‌ای از یک بانک خصوصی

 مریم رستگارمقدم

آصفه فرقانی

عضو هیات علمی، موسسه آموزش عالی توس

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی رستگار مقدم-فرقانی.... 288.8 کیلوبایت دانلود