وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله خانم مهندس آفرنده
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

فشرده سازی فرکتالی تصویر با روش آشوبگونه جفت گیری زنبورهای عسل

الهام آفرنده

عضو هیات علمی گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی توس

afarandeh@toos.ac.ir

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی خانم آفرنده.pdf 291.7 کیلوبایت دانلود