وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله آقای مهندس اسکندری
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

Off-Street Parking Facility Location on Urban Transportation Network Considering  Multiple Objectives: A Case Study of Isfahan (Iran)

Mahdi Eskandari*, Toos Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

Ali Shahaneh Nookabadi, Department of Industrial and Systems Engineering,  Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی آقای اسکندری.pdf 302.8 کیلوبایت دانلود