وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله آقای دکتر کیوان حجازی دو
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

تاثير هشت هفته تمرين تناوبي هوازي بر سطح سرمي نيتريک اکسايد و اندوتلين-1 مردان سالمند داراي اضافه وزن

رضا محمدي، دکتر مهرداد فتحي، کيوان حجازي

دانشکده علوم ورزشي، موسسه آموزش عالي توس

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی آقای حجازی مقاله 2.... 342.0 کیلوبایت دانلود