وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله آقای دکتر کیوان حجازی سه
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

تاثير تمرين هوازي بر پروتئین شوک گرمایی 70، آنزيم هاي کبدي و شاخص مقاومت به انسولين در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غيرالکلي  ساکن شهرستان بجنورد

دکتر مهرداد فتحی، دکتر تیمور درزابی، دکتر کیوان حجازی

دانشکده علوم ورزشي، موسسه آموزش عالي توس

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی آقای حجازی مقاله 3.... 273.5 کیلوبایت دانلود