وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مقاله آقای دکتر کیوان حجازی چهار
موضوع: مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 97/04/06

تأثير شش ماه تمرين هوازي بر سطوح استراحتي HS-CRP ، مقاومت به انسولين و نيمرخ ليپيدهاي سرمي زنان ميانسال غيرفعال

 

دکتر ناهيد بيژه، *کيوان حجازي: موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران

پیوست ها

نام فایل حجم
فرمت نهایی آقای حجازی مقاله 4.... 276.8 کیلوبایت دانلود