وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مهلت تسویه حساب مالی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399  فقط تا 18 دیماه 99
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 99/10/01

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :
مهلت تسویه حساب مالی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399  فقط تا 18 دیماه 99
( واحد آموزش و امور مالی موسسه آموزش عالی توس)