وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 مهم - فوری  : قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :با توجه به بروز رسانی تغییرات سامانه LMS ، در صورت بروز مشکل جهت ورود و پیوستن به کلاس مراحل مندرج در عکس را انجام دهید.
موضوع: آموزش, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/12/16

 مهم - فوری 
 قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :با توجه به بروز رسانی تغییرات سامانه LMS ، در صورت بروز مشکل جهت ورود و پیوستن به کلاس مراحل مندرج در عکس را انجام دهید.
(واحد انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس)