وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


موفقيت 67 نفر از دانش آموختگان موسسه آموزش عالی توس در آزمون سراسری كارشناسی ارشد سال 99-98
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/25

عرض تبریک به مناسبت موفقيت 67 نفر از دانش آموختگان موسسه آموزش عالی توس در آزمون سراسری كارشناسی ارشد سال 99-98 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کشور