وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نظرسنجی بازدید از انفورماتیک کتابخانه های آستان قدس رضوی
موضوع: امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/23

شرکت کنندگان گرامی در بازدید از
انفورماتیک کتابخانه های آستان قدس رضوی ؛
بدینوسیله از شما دعوت می گردد تا جهت بهبود و ارتقای تصمیمات پیش رو با تکمیل فرم سؤالات در نظرسنجی بازدید شرکت نمایید.