وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی (مجازی)
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/12/13

هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی (مجازی)

vabf.ir


 9 تا 15 اسفند 1399

با 25 درصد تخفیف
(معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی توس)