وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 95/01/22

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران در مرداد ماه برگزار می گردد.