وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همایش BIM & ARCHICAD
موضوع: امور پژوهشی, معاونت پژوهشی, معماری, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/29

همایش BIM & ARCHICAD - دکتر رامتین چرغنده - گروه معماری موسسه اموزش عالی توس - چهارشنبه 97/9/28