وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


واریز علی الحساب شهریه نمیسال اول 96-95
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها
تاریخ : 95/06/06

اطلاعیه مهم "

قابل توجه کلیه دانشجویان :

باتوجه به شروع  انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 تمامی دانشجویان می بایست مبلغ 4/000/000 ریال (چهارصد هزار تومان ) بابت علی الحساب شهریه از طریق پرداخت الکترونیک و یا واریز به حساب 29509  بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی (کد شعبه4250) پرداخت و فیش مربوطه را تحویل حسابداری نمایند .

امور مالی