وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


وبینار : چگونه مشاور انتخاب کنیم ؟
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 99/12/16

واحد مشاوره امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند :
وبینار : چگونه مشاور انتخاب کنیم؟
زمان : سه شنبه 19 اسفند ماه ساعت 11 
لینک ورود به وبینار : 
http://online.toos.ac.ir/webinar

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام به آی دی زیر در تلگرام ، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را ارسال فرمائید:
@farhangi_toosinstitute
(امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس)