وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ورکشاپ کسب و کارهای نوین در مهندسی کامپیوتر
موضوع: فناوری اطلاعات, کامپیوتر, انجمنهای علمی, انجمن های علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/06

ورکشاپ کسب و کارهای نوین با حضور آقای مهندس عباس پور،مشاور حوزه سرمایه گذاری شهرداری مشهد در تاریخ 3آذر ماه برای دانشجویان رشته کامپیوتر برگزار گردید.