وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ویدیو انجام مراحل کارآموزی از طریق پرتال کارآموزی
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/02/04

فایل ویدئوی راهنمای انجام مراحل کارآموزی ویژه دانشجویانی که نیمسال دوم درس کارآموزی را انتخاب نموده اند را می توانید از طریق لینک مربوطه دانلود نمایید.