وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پرداخت شهریه جهت انتخاب واحد
موضوع: آموزش, حسابداری, شهریه
تاریخ : 98/06/14

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز :
باتوجه به شروع انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 :دانشجویانی که تمایل به انتخاب واحد دارند، بابت علی الحساب شهریه  به یکی از سه روش اعلام شده در اطلاعیه، اقدام نموده و تصویر فیش واریزی را به صورت حضوری تحویل امور مالی نمائید.