وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پوستر معرفی دوره های آموزش مجازی اساتید دانشگاههای کشور
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/02/08

پوستر معرفی دوره های آموزش مجازی اساتید دانشگاههای کشور
(روابط عمومی و معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)