وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پوشش بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان غیر ایرانی
موضوع: امور دانشجویی, اطلاعیه ها
تاریخ : 95/05/02

پوشش بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان غیر ایرانی

 

از سال تحصیلی 96-95 پوشش بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی و افراد تحت تکفل آنان صرفا با خرید الکترونیکی بیمه حوادث از طریق سامانه شرکت خدمات بیمه ای حیات امن به نشانی www.hayateamn.ir امکان پذیر بوده و ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیر ایرانی منوط به ارائه پرینت بیمه نامه حوادث آن شرکت خواهد بود .

 

امور دانشجویی