وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


پویش اهدای دانایی
موضوع: امور فرهنگی, انجمنهای علمی
تاریخ : 98/09/18

پویش اهدای دانایی
مؤسسه آموزش عالی توس

دانشگاهمان را کتابخانه کنیم

با وقف کتب بلااستفاده و دست دوم در پویش اهدای دانایی سهیم باشیم.
جهت مشارکت در این امر خداپسندانه می توانید به انتظامات (آقای عزیزی) مراجعه فرمایید.