وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید پویش کتابخوانی
موضوع: امور فرهنگی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/07

پویش کتابخوانی
مؤسسه آموزش عالی توس

کتاب برگزیده این دوره از پویش "حیفا"
به برگزیده این دوره مبلغ ۵۰ هزارتومان وجه نقد اعطا می گردد.
جهت امانت گرفتن کتاب به انتظامات (آقای عزیزی) مراجعه فرمایید.
ارسال پاسخ سؤالات پویش از طریق مراجعه حضوری یا تکمیل فرم مجازی امکان پذیر است.

پرسشنامه پویش کتابخوانی: https://plink.ir/wibZF

بدینوسیله به اطلاع می رساند ؛ با عنایت به استقبال و درخواست مکرر شما کتاب دوستان اهل دانایی ؛ مهلت شرکت در پویش کتابخوانی تا روزجمعه مورخ ۹۸/۹/۱۵ تمدید گردید.