وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه استراتژی های جستجو و مهارت های اطلاع یابی در اینترنت
موضوع: امور دانشجویی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 97/09/15

کارگاه استراتژی های جستجو و مهارت های اطلاع یابی در اینترنت

با حضور استاد گرامی سر کار خانم عدالتیان

دوشنبه 19 آذر ماه ساعت 12  کلاس 203

شرکت در اولین جلسه کارگاه برای کلیه دانشجویان رایگان است و به شرکت کنندگان گواهی حضور داده می شود.